Novinky

20.10.10

Špeciálna ponuka kamerového systému je v kolonke kamerové systémy.

 

Spolupracujeme

 
      spoločnosť HILTI 

 

Štatistiky

 

TOPlist

 

Výkladový slovník

Absorbér/absorpčná plocha - časť (plocha) solárnej trubice alebo plochého kolektora, ktorá pohlcuje (absorbuje) slnečné svetlo z globálneho žiarenia a premieňa ho na teplo. Úlohou absorbéra je odovzdať  vytvorené teplo solárnej kvapaline obiehajúcej v solárnom systéme, ktorá následne odovzdá teplo do teplej úžitkovej vody,  do ústredného kúrenia, do podlahového kúrenia alebo do bazénovej vody. 

 

Difúzne žiarenie - nepriame (rozptýlené) slnečné žiarenie.


Fotovoltaický (solárny) článok - plochá doska pokrytá tenkou vrstvou kremíka slúžiaca na premenu globálneho žiarenia na elektrickú energiu. Môže byť monokryštalický, multikryštalický alebo polykryštalický.

Fotovoltaický (solárny) panel - spojenie solárnych článkov do jedného celku vytvorí fotovoltaický panel

Globálne žiarenie - súčet priameho, difúzneho a odrazeného slnečného žiarenia.


Heat-pipe  - tepelná rúrka vo vnútri solárnej trubice vyrobená z vysoko rýchleho tepelného vodiča, ktorý prepravuje teplo zo solárnej trubice prostredníctvom výmenníka tepla do solárneho systému.

Koeficient absorpcie - koeficient schopnosti absorpcie slnečného žiarenia a jeho premeny na teplo – udáva sa v percentách.

Nosné médium  - pracovná kvapalina vo vnútri Heat-pipe tepelnej rúrky, ktorá sa zohrievaním pri 25 °C až 30 °C začne vyparovať a tým odovzdáva teplo solárnej kvapaline.

Predpokladaný výkon kolektora (Qp)  - výkon kolektora v kWh dosahovaný pri optimálnych podmienkach globálneho žiarenia danej lokality ponížený o účinnosť kolektora s tepelnými stratami.

Priame žiarenie - priame slnečné žiarenie tvorí cca 50 % z globálneho žiarenia.

Solárna energia  - energia slnečného žiarenia.

Solárna trubica klasická  - je to sklenená trubica, v ktorej sa nachádza ďalšia sklenená trubica s vysoko selektívnym povrchom – absorbérom. Voda cirkuluje priamo vo vnútornej trubici, kde sa vplyvom absorpčného povrchu na vnútornej trubici zohrieva a teplá voda stúpa hore do zásobníka vody. Studená voda sa potom vracia späť do trubice, kde sa opäť zohrieva. Medzi oboma trubica je vákuum, ktoré zabezpečuje dokonalú tepelnú izoláciu.

Solárna trubica s Heat-pipe tepelnou rúrkou  - je to sklenená trubica, v ktorej je integrovaná Heat-Pipe tepelná rúrka s vysoko selektívnym povrchom - absorbérom. Heat-Pipe tepelná rúrka je naplnená nosným médiom a spojená s kondenzátorom uloženým v tepelnom výmenníku. Slnečné žiarenie sa sústreďuje na absorbér, kde sa vplyvom teploty nosné médium vyparuje a odovzdáva teplo cez výmenník solárnej kvapaline prúdiacej v solárnom rozvode. Vzniknutá para po odovzdaní tepla následne skondenzuje do kvapalnej formy a pôsobením gravitácie sa vracia na dno Heat-Pipe tepelnej rúrky, kde sa opäť pôsobením globálneho žiarenia premení na paru. Kolobeh sa opakuje. 

Solárne médium/solárna kvapalina - teplo nosná kvapalina (voda, nemrznúca zmes napr. glykol, solaren), ktorá cirkuluje v solárnom systéme a distribuuje teplo vyprodukované absorpčnou plochou do konečného zariadenia (bojler, zásobník vody, podlahové kúrenie, bazén atď.). Musí spĺňať určité špecifické podmienky vo veľmi širokom pracovnom rozsahu, od -30 °C až po +240 °C (maximálna teplota na výstupe z kolektora pri stagnácii). Nesmie zmrznúť ani zovrieť, nesmie degradovať a pri náhodnom úniku musí byť ekologicky nezávadná a neškodná ľudskému zdraviu.

Solárny kolektor , slnečný kolektor  - solárny zberač tepla, ku ktorému nie je priamo pripojený zásobník vody.

Solárny ohrievač, slnečný ohrievač  - solárny zberač tepla, ku ktorému je pripojený zásobník vody.


Stagnačná (kľudová) teplota kolektora -
prevádzková teplota kolektora v °C, pri ktorej prestáva kolektor pracovať.
TV/TÚV - teplá voda/Teplá úžitková voda

Teoretický výkon kolektora (GT) - výkon kolektora v kWh dosahovaný pri optimálnych podmienkach globálneho žiarenia danej lokality bez korekcie o tepelné straty kolektora pri účinnosti kolektora ŋ0.

Účinnosť absorpčnej plochy (ŋ0) - koeficient účinnosti ŋ0 je koeficient účinnosti bez tepelných strát (ak je teplota v kolektora rovnaká ako je vonkajšia teplota). Koeficient  ŋ50 je koeficient účinnosti, ak je rozdiel teplôt medzi kolektorom a okolím 50 °C.

ÚK - ústredné kúrenie.

Wp (Watt peak)  - maximálny možný výkon kolektora (W), ktorý je dosahovaný pri optimálnych podmienkach, t.j. pri intenzite slnečného žiarenia 1000 W/m2, od 12.00 do 13.00 hod. (na obed) a pri okolitej teplote 25 °C. Tieto podmienky sa dosahujú za dobrého počasia, keď sa Slnko nachádza v najvyššom bode na oblohe.